Zásady ochrany osobných údajov

Informácie poskytnuté v súlade s článkami 13-14 GDPR 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Účelom tohto dokumentu (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) je informovať Používateľov o osobných údajoch, ktorými sa rozumejú akékoľvek informácie umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby (ďalej len „Osobné údaje“), zhromaždené z webovej stránky www.w-loss-website.com (ďalej len „aplikácia“).

Správca údajov môže tieto informácie úplne alebo čiastočne upraviť alebo jednoducho aktualizovať informovaním používateľov. Zmeny a aktualizácie budú záväzné hneď po ich zverejnení v Aplikácii. Používateľ je preto vyzvaný, aby si prečítal Zásady ochrany osobných údajov pri každom prístupe k Aplikácii.

V prípade neakceptovania zmien vykonaných v Zásadách ochrany osobných údajov je Používateľ povinný prestať používať túto Aplikáciu a môže požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie jeho Osobných údajov.

1. Osobné údaje zhromaždené Aplikáciou

Prevádzkovateľ zhromažďuje nasledujúce typy osobných údajov:

A. Údaje a obsah automaticky získané počas používania aplikácie:

Technické údaje: počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tejto aplikácie môžu počas svojej bežnej prevádzky získavať niektoré Osobné údaje, ktorých prenos je implicitný pri používaní internetových komunikačných protokolov. Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú na to, aby boli spojené s identifikovanými používateľmi, ale ktoré svojou povahou môžu prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi uchovávanými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov. Táto kategória zahŕňa IP adresy alebo názvy domén, ktoré používajú Používatelia, ktorí sa pripájajú k Aplikácii, adresy v zápise URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky do server, veľkosť získaného súboru atď.

B. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií:

Aplikácia používa súbory cookie, webové majáky, jedinečné identifikátory a ďalšie podobné technológie na zhromažďovanie osobných údajov na stránkach, navštívených odkazoch a iných úkonoch vykonávaných pri používaní našich služieb. Uložia sa do pamäte, aby sa potom znova preniesli pri ďalšej návšteve toho istého používateľa. Používateľ si môže pozrieť úplné Zásady používania súborov cookie na nasledujúcej adrese:  https://www.w-loss-website.com/cookie-policy/

2. Účel

Zhromaždené Osobné údaje môžu byť použité na plnenie zmluvných a predzmluvných povinností a na zákonné povinnosti, ako aj na nasledujúce účely:

Archivácia, hosting a správa backendovej infraštruktúry: na správu technickej infraštruktúry na archiváciu údajov používateľov. Osobné údaje sa oznamujú spoločnosti SiteGround Spain SL,  https://it.siteground.com/terms.htm

Štatistiky len s anonymnými údajmi: vykonávať štatistické analýzy na základe súhrnných údajov alebo údajov, ktoré neumožňujú identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa oznamujú spoločnosti Google LLC,  https://policies.google.com/privacy ;

Monitorovanie, analýza a sledovanie správania Používateľa: na monitorovanie a analýzu toho, ako sa Používateľ správa v Aplikácii. Osobné údaje sa oznamujú spoločnosti Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

Zacielenie reklamy a remarketingu: zobrazovať reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie na základe vášho správania pri prehliadaní a preferencií. Osobné údaje sa oznamujú spoločnosti Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

3. Metódy spracovania

Spracúvanie Osobných údajov sa vykonáva pomocou IT a/alebo telematických nástrojov, s organizačnými metódami a s logikou, ktorá presne súvisí s uvedenými účelmi. V niektorých prípadoch môžu mať k Osobným údajom prístup aj subjekty podieľajúce sa na organizácii Prevádzkovateľa (ako napr. personálny manažment, zamestnanci predajných oblastí, správcovia systému a pod.) alebo externé subjekty (napr. IT spoločnosti, dodávatelia služieb, poštových dopravcov, poskytovateľov hostingu atď.). V prípade potreby môžu byť tieto subjekty poverené správcom údajov ako spracovatelia údajov, ako aj prístup k osobným údajom používateľov vždy, keď je to potrebné, a budú zmluvne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

4. Právny základ liečby

Spracúvanie Osobných údajov týkajúcich sa Užívateľa je založené na nasledujúcich právnych základoch:

 • súhlas daný Používateľom na jeden alebo viacero konkrétnych účelov;
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s používateľom a/alebo na plnenie predzmluvných opatrení
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje
 • ošetrenie je nevyhnutné na výkon úlohy vo verejnom záujme alebo na výkon verejných právomocí zverených prevádzkovateľovi údajov
 • spracovanie je nevyhnutné na presadzovanie oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích strán
 • spracovanie je nevyhnutné na presadzovanie životne dôležitých záujmov prevádzkovateľa údajov alebo tretích strán.

5. Miesto

Osobné údaje sa spracúvajú v prevádzkach prevádzkovateľa a na akomkoľvek inom mieste, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracúvaní.

6. Bezpečnostné opatrenia

Spracúvanie sa vykonáva metódami a nástrojmi vhodnými na zaručenie bezpečnosti a dôvernosti Osobných údajov, keďže Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú a umožňujú preukázať, že Spracúvanie sa vykonáva v súlade s referenčnej legislatívy.

7. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené. Osobné údaje budú uchovávané najmä po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, na plnenie povinností z toho vyplývajúcich az nich vyplývajúcich, na splnenie príslušných zákonných a regulačných povinností, ako aj na obranné účely vlastnej alebo tretej strany. . Ak je spracúvanie Osobných údajov založené na súhlase Užívateľa, Prevádzkovateľ môže Osobné údaje uchovávať až do odvolania súhlasu. Osobné údaje môžu byť uchovávané aj dlhšie, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na základe príkazu úradu. Všetky Osobné údaje budú vymazané alebo uchovávané vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu Používateľa do 30 dní po skončení doby uchovávania. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné uplatniť právo na prístup, zrušenie, opravu a právo na prenosnosť osobných údajov.

8. Automatizované rozhodovanie

Všetky zhromaždené Osobné údaje nebudú podliehať žiadnemu automatizovanému rozhodovaciemu procesu, vrátane profilovania, ktorý môže mať pre danú osobu právne účinky alebo ju môže významne ovplyvniť.

9. Vaše práva

Používatelia môžu uplatniť určité práva v súvislosti s Osobnými údajmi spracúvanými Vlastníkom. Užívateľ má najmä právo:

 • súhlas kedykoľvek odvolať;
 • namietať proti spracúvaniu Vašich Osobných údajov;
 • prístup k vašim Osobným údajom;
 • overiť a požiadať o nápravu;
 • získať obmedzenie liečby;
 • získať zrušenie svojich osobných údajov;
 • prijímať ich Osobné údaje alebo ich preniesť na iného držiteľa;
 • podať sťažnosť na dozorný úrad na ochranu osobných údajov a/alebo podniknúť právne kroky.

Na uplatnenie svojich práv môžu Používatelia smerovať žiadosť na kontaktné údaje Vlastníka uvedené v tomto dokumente. Žiadosti sa podávajú bezplatne a prevádzkovateľ ich spracuje čo najskôr, v každom prípade do 30 dní.