Adatvédelmi irányelvek

A GDPR 2016/679 (Általános Adatvédelmi Rendelet) 13–14. cikke alapján biztosított információk

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) célja, hogy a Felhasználót tájékoztassa a www.w-loss-website.com (a továbbiakban: „Alkalmazás”).

Az Adatkezelő ezeket az információkat részben vagy egészben módosíthatja vagy egyszerűen frissítheti a Felhasználók tájékoztatásával. A változtatások és frissítések kötelező érvényűek, amint felkerülnek az Alkalmazásba. Ezért felkérjük a Felhasználót, hogy minden alkalommal olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, amikor hozzáfér az Alkalmazáshoz.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának el nem fogadása esetén a Felhasználó köteles a jelen Alkalmazás használatát abbahagyni, és kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

1. Az Alkalmazás által gyűjtött személyes adatok

Az Adatkezelő a következő típusú személyes adatokat gyűjti:

V. Az Alkalmazás használata során automatikusan megszerzett adatok és tartalom:

Műszaki adatok: a jelen Alkalmazás működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftvereljárások normál működésük során olyan Személyes Adatokat szerezhetnek, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatába tartozik. Ez olyan információ, amelyet nem azért gyűjtünk, hogy azonosított Felhasználókhoz társítsák, de amelyek természetüknél fogva a harmadik felek által birtokolt adatokkal való feldolgozás és társítás révén lehetővé tehetik a Felhasználók azonosítását. Ebbe a kategóriába tartoznak az Alkalmazáshoz csatlakozó Felhasználók által használt IP-címek vagy domain nevek, a kért erőforrások URI-ban (Uniform Resource Identifier) ​​szereplő címek, a kérés időpontja, a kérelem benyújtásának módja. szerver, a kapott fájl mérete stb.

B. Cookie-k vagy hasonló technológiák révén gyűjtött személyes adatok:

Az Alkalmazás cookie-kat, webjelzőket, egyedi azonosítókat és más hasonló technológiákat használ az oldalakon, a meglátogatott hivatkozásokon és a szolgáltatásaink használata során végrehajtott egyéb műveleteken történő személyes adatok gyűjtésére. A rendszer megjegyzi, hogy a következő látogatáskor ugyanaz a Felhasználó újraküldje őket. A Felhasználó a teljes Cookie-szabályzatot a következő címen tekintheti meg:  https://www.w-loss-website.com/cookie-policy/

2. Cél

Az összegyűjtött Személyes adatok szerződéses és szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítésére, valamint jogi kötelezettségek teljesítésére, valamint az alábbi célokra használhatók fel:

Archiválás, tárhely és háttér-infrastruktúra menedzsment: a Felhasználók adatainak archiválására szolgáló technikai infrastruktúra kezelése. A személyes adatokat továbbítják a SiteGround Spain SL-nek,  https://it.siteground.com/terms.htm

Statisztika kizárólag anonim adatokkal: statisztikai elemzések elvégzése összesített adatokon, vagy olyan adatokon, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását. A személyes adatokat a Google LLC továbbítja,  https://policies.google.com/privacy ;

Felhasználói viselkedés figyelése, elemzése és nyomon követése: a Felhasználó viselkedésének figyelése és elemzése az Alkalmazáson. A személyes adatokat a Google LLC https://policies.google.com/privacy továbbítja  ;

Reklámozás és remarketing célzása: az Ön számára relevánsabb hirdetések megjelenítése az Ön böngészési viselkedése és preferenciái alapján. A személyes adatokat a Google LLC https://policies.google.com/privacy továbbítja  ;

3. Feldolgozási módszerek

A Személyes adatok kezelése informatikai és/vagy telematikai eszközökkel, a megjelölt célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezési módszerekkel és logikával történik. Bizonyos esetekben az Adatkezelő szervezetében érintett alanyok is hozzáférhetnek a Személyes adatokhoz (például személyzeti menedzsment, értékesítési terület alkalmazottai, rendszergazdák stb.) vagy külső alanyok (például informatikai cégek, beszállítók). szolgáltatások, postai szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók stb.). Szükség esetén ezeket az alanyokat az Adatkezelő adatfeldolgozónak nevezheti ki, valamint szükség esetén hozzáférhet a Felhasználók Személyes Adataihoz, és szerződésben kötelesek bizalmasan kezelni a Személyes adatokat.

4. A kezelés jogalapja

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezelése az alábbi jogalapokon alapul:

 • a Felhasználó által egy vagy több konkrét célra adott hozzájárulás;
 • az adatkezelés a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez és/vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges
 • az adatkezelés az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges
 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik felek létfontosságú érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

5. Hely

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő üzemeltető irodáiban és minden olyan helyen történik, ahol az adatkezelésben érintett felek tartózkodnak.

6. Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelés a Személyes Adatok biztonságának és bizalmas kezelésének garantálására alkalmas módszerekkel és eszközökkel történik, mivel az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el, amelyek garantálják, és lehetővé teszik annak bizonyítását, hogy az Adatkezelés a személyes adatok biztonságának és titkosságának szavatolására alkalmas. a referenciajogszabályt.

7. Adatmegőrzési időszak

A személyes adatokat a gyűjtésük céljának teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk. A személyes adatokat különösen a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, az abból eredő és az abból következő kötelezettségek teljesítése, a vonatkozó jogszabályi és szabályozási kötelezettségek betartása, valamint saját vagy harmadik fél védekezési céljai érdekében tároljuk. . Ha a Személyes adatok kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Tulajdonos a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig megőrizheti. A személyes adatok hosszabb ideig is megőrizhetők, ha jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez vagy hatósági utasításra van szükség. A megőrzési időszak lejártát követő 30 napon belül minden Személyes adatot törölünk vagy olyan formában tárolunk, amely nem teszi lehetővé a Felhasználó azonosítását. E határidő lejártával a személyes adatokhoz való hozzáférés, törlés, helyesbítés, valamint a személyes adatok hordozhatóságához való jog már nem gyakorolható.

8. Automatizált döntéshozatal

Az összegyűjtött Személyes adatokra nem vonatkozik olyan automatizált döntéshozatali folyamat, ideértve a profilalkotást is, amely az adott személyre nézve joghatással járhat, vagy őt jelentősen érintheti.

9. Az Ön jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által kezelt Személyes Adatokra hivatkozva. A Felhasználónak joga van különösen:

 • a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;
 • tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen;
 • hozzáférhet személyes adataihoz;
 • ellenőrizni és helyesbítést kérni;
 • megszerezni a kezelés korlátozását;
 • megszerezni személyes adatainak törlését;
 • megkapják személyes adataikat, vagy átadják azokat egy másik birtokosnak;
 • panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Felügyeletnél és/vagy jogi lépéseket tehet.

A Felhasználók jogaik gyakorlása érdekében kérelmet intézhetnek a Tulajdonos jelen dokumentumban megjelölt elérhetőségeihez. A kérelmeket az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül, ingyenesen benyújtja és feldolgozza.