Polityka prywatności

Informacje przekazywane na podstawie art. 13-14 RODO 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Celem niniejszego dokumentu (dalej „Polityka Prywatności”) jest poinformowanie Użytkowników o danych osobowych, rozumianych jako wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej (dalej „Dane Osobowe”), zebranych ze strony www.w-loss-website.com (dalej „Aplikacja”).

Administrator może modyfikować lub po prostu aktualizować, w całości lub w części, te informacje, informując o tym Użytkowników. Zmiany i aktualizacje będą wiążące z chwilą ich opublikowania w Aplikacji. Użytkownik jest zatem proszony o zapoznanie się z Polityką Prywatności przy każdorazowym dostępie do Aplikacji.

W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian w Polityce Prywatności, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Aplikacji i może żądać od Administratora usunięcia jego Danych Osobowych.

1. Dane Osobowe zbierane przez Aplikację

Administrator zbiera następujące rodzaje Danych Osobowych:

A. Dane i treści pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji:

Dane techniczne: systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej Aplikacji mogą podczas normalnego działania uzyskiwać niektóre Dane Osobowe, których transmisja jest niejawna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi Użytkownikami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z Danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację Użytkowników. Ta kategoria obejmuje adresy IP lub nazwy domen używane przez Użytkowników łączących się z Aplikacją, adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, sposób, w jaki wysłano żądanie do serwer, rozmiar otrzymanego pliku itp.

B. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii:

Aplikacja wykorzystuje pliki cookie, sygnały nawigacyjne, unikalne identyfikatory i inne podobne technologie do gromadzenia Danych Osobowych na stronach, odwiedzanych linkach i innych czynnościach wykonywanych podczas korzystania z naszych usług. Są one zapamiętywane w celu ponownego przesłania przy kolejnej wizycie tego samego Użytkownika. Użytkownik może zapoznać się z pełną Polityką Plików Cookie pod następującym adresem:  https://www.w-loss-website.com/cookie-policy/

2. Cel

Zgromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane do realizacji zobowiązań umownych i przedumownych oraz zobowiązań prawnych, a także do następujących celów:

Zarządzanie infrastrukturą archiwizacji, hostingu i zaplecza: w celu zarządzania infrastrukturą techniczną służącą do archiwizacji danych Użytkowników. Dane osobowe są przekazywane do SiteGround Spain SL,  https://it.siteground.com/terms.htm

Statystyki tylko z danymi anonimowymi: w celu prowadzenia analiz statystycznych na podstawie danych zagregowanych lub danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe są przekazywane do Google LLC,  https://policies.google.com/privacy ;

Monitorowanie, analiza i śledzenie zachowania Użytkownika: w celu monitorowania i analizy zachowania Użytkownika w Aplikacji. Dane osobowe są przekazywane do Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

Kierowanie reklam i remarketing: aby wyświetlać reklamy bardziej odpowiednie dla Ciebie na podstawie Twojego zachowania podczas przeglądania i preferencji. Dane osobowe są przekazywane do Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

3. Metody przetwarzania

Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. W niektórych przypadkach dostęp do Danych Osobowych mogą mieć również podmioty zaangażowane w organizację Administratora (takie jak np. zarządzanie personelem, pracownicy obszaru sprzedaży, administratorzy systemów itp.) lub podmioty zewnętrzne (takie jak firmy informatyczne, dostawcy usługodawców, przewoźników pocztowych, dostawców usług hostingowych itp.). W razie potrzeby podmioty te mogą zostać wyznaczone przez Administratora Danych na Przetwarzających Dane, a także uzyskiwać dostęp do Danych Osobowych Użytkowników w razie potrzeby i będą umownie zobowiązane do zachowania poufności Danych Osobowych.

4. Podstawa prawna leczenia

Przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Użytkownika opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • zgoda wyrażona przez Użytkownika w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji żywotnego interesu Administratora lub osób trzecich.

5. Miejsce

Dane Osobowe są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu.

6. Środki bezpieczeństwa

Przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod i narzędzi odpowiednich do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych, ponieważ Administrator Danych zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które gwarantują i pozwalają wykazać, że Przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawodawstwo odniesienia.

7. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności Dane Osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania stosunku umownego, w celu wykonania zobowiązań z nim związanych i wynikających, w celu przestrzegania obowiązujących obowiązków prawnych i regulacyjnych, a także w celach obronnych własnych lub osób trzecich . Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel może przechowywać Dane Osobowe do czasu odwołania zgody. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub na polecenie organu. Wszystkie Dane Osobowe zostaną usunięte lub przechowywane w formie uniemożliwiającej identyfikację Użytkownika w ciągu 30 dni od zakończenia okresu ich przechowywania. Po wygaśnięciu tego terminu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, poprawiania ani prawa do przenoszenia danych osobowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wszelkie zebrane Dane Osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu, w tym profilowaniu, które może wywoływać wobec osoby skutki prawne lub mogące na nią istotnie wpływać.

9. Twoje prawa

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych przez Właściciela. W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • weryfikować i żądać sprostowania;
 • uzyskać ograniczenie leczenia;
 • uzyskać anulowanie swoich danych osobowych;
 • otrzymać swoje Dane Osobowe lub przekazać je innemu posiadaczowi;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i/lub podjęcia kroków prawnych.

Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane nieodpłatnie i przetwarzane przez Administratora w możliwie najkrótszym terminie, w każdym przypadku w ciągu 30 dni.