Политика за приватност

Информации обезбедени во согласност со членовите 13-14 од GDPR 2016/679 (Општа регулатива за заштита на податоци)

Целта на овој документ (во натамошниот текст „Политика за приватност“) е да ги информира Корисниците за личните податоци, сфатени како секоја информација што овозможува идентификација на физичко лице (во натамошниот текст „Лични податоци“), собрани од веб-страницата www.w -loss-website.com (во натамошниот текст „Апликација“).

Контролорот на податоци може да ги измени или едноставно да ги ажурира, целосно или делумно, овие информации со информирање на Корисниците. Промените и ажурирањата ќе бидат обврзувачки веднаш штом ќе бидат објавени на Апликацијата. Затоа, Корисникот е поканет да ја чита Политиката за приватност секој пат кога ќе пристапи до Апликацијата.

Во случај на неприфаќање на промените направени во Политиката за приватност, од Корисникот се бара да престане да ја користи оваа Апликација и може да побара од контролорот на податоци да ги отстрани неговите лични податоци.

1. Лични податоци собрани од Апликацијата

Контролорот на податоци ги собира следниве видови лични податоци:

A. Податоците и содржината што се добиваат автоматски при користење на апликацијата:

Технички податоци: компјутерските системи и софтверските процедури што се користат за ракување со оваа апликација може да добијат, за време на нивното нормално функционирање, некои Лични податоци чиј пренос е имплицитен во употребата на протоколи за интернет комуникација. Ова се информации што не се собрани за да се поврзат со идентификувани корисници, но кои по својата природа би можеле, преку обработка и поврзување со податоци што ги поседуваат трети страни, да им овозможат на корисниците да бидат идентификувани. Оваа категорија ги вклучува IP адресите или имињата на домени што ги користат корисниците кои се поврзуваат со апликацијата, адресите во URI (Униформен идентификатор на ресурси) ознака на бараните ресурси, времето на барањето, методот што се користи за поднесување барање до сервер, големината на добиената датотека итн.

Б. Лични податоци собрани преку колачиња или слични технологии:

Апликацијата користи колачиња, веб-светилници, уникатни идентификатори и други слични технологии за собирање лични податоци на страници, посетени врски и други дејства што се вршат при користење на нашите услуги. Тие се меморираат за потоа да бидат повторно пренесени при следната посета од истиот Корисник. Корисникот може да ја види целосната Политика за колачиња на следната адреса:  https://www.w-loss-website.com/cookie-policy/

2. Цел

Собраните лични податоци може да се користат за извршување на договорни и преддоговорни обврски и за законски обврски, како и за следните цели:

Архивирање, хостирање и управување со заднинската инфраструктура: за управување со техничката инфраструктура за архивирање на податоците на корисниците. Личните податоци се доставуваат до SiteGround Spain SL,  https://it.siteground.com/terms.htm

Статистика само со анонимни податоци: да се вршат статистички анализи врз основа на збирни податоци или податоци кои не дозволуваат да се идентификува Корисникот. Личните податоци се доставуваат до Google LLC,  https://policies.google.com/privacy ;

Следење, анализа и следење на однесувањето на корисникот: да се следи и анализира како Корисникот се однесува на апликацијата. Личните податоци се доставуваат до Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

Таргетирање на рекламирање и ремаркетинг: за прикажување реклами порелевантни за вас врз основа на вашето однесување и преференци при прелистување. Личните податоци се доставуваат до Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

3. Методи на лекување

Обработката на личните податоци се врши со користење на ИТ и/или телематски алатки, со организациски методи и со логика строго поврзана со наведените цели. Во некои случаи, субјектите вклучени во организацијата на контролорот на податоци може исто така да имаат пристап до личните податоци (како, на пример, управување со персоналот, вработени во продажниот простор, системски администратори итн.) или надворешни субјекти (како што се ИТ компании, добавувачи на услуги, поштенски превозници, даватели на хостинг итн.). Кога е потребно, овие субјекти може да бидат назначени како обработувачи на податоци од контролорот на податоци, како и да пристапуваат до личните податоци на корисниците секогаш кога е потребно и ќе бидат договорно обврзани да ги чуваат личните податоци доверливи.

4. Правна основа на лекувањето

Обработката на личните податоци кои се однесуваат на Корисникот се заснова на следните правни основи:

 • согласноста дадена од Корисникот за една или повеќе специфични цели;
 • обработката е неопходна за извршување на договор со Корисникот и/или за извршување на преддоговорни мерки
 • обработката е неопходна за исполнување на законска обврска на која подлежи Контролорот на податоци
 • третманот е неопходен за извршување на задача од јавен интерес или за вршење на јавни овластувања доделени на контролорот на податоци
 • обработката е неопходна за остварување на легитимниот интерес на контролорот на податоци или на трети лица
 • обработката е неопходна за остварување на витален интерес на контролорот на податоците или на трети лица.

5. Место

Личните податоци се обработуваат во оперативните канцеларии на контролорот на податоци и на кое било друго место каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката.

6. Безбедносни мерки

Обработката се врши според методи и со алатки соодветни за гарантирање на безбедноста и доверливоста на личните податоци, бидејќи контролорот на податоци усвоил соодветни технички и организациски мерки кои гарантираат и овозможуваат да се покаже дека Обработката се врши во согласност со референтното законодавство.

7. Период на чување податоци

Личните податоци ќе се чуваат за временски период неопходен за исполнување на целите за кои се собрани. Конкретно, личните податоци ќе се чуваат за целото времетраење на договорниот однос, за извршување на обврските својствени и последователни на истите, заради усогласеност со важечките законски и регулаторни обврски, како и за одбранбени цели на сопствени или трета страна. . Доколку обработката на личните податоци се заснова на согласност на Корисникот, контролорот на податоци може да ги задржи личните податоци додека согласноста не биде отповикана. Личните податоци може да се чуваат подолг период доколку е потребно за исполнување на законска обврска или по налог на орган. Сите лични податоци ќе бидат избришани или чувани во форма што не дозволува идентификација на Корисникот во рок од 30 дена по завршувањето на периодот на задржување. По истекот на овој рок, правото на пристап, откажување, исправка и правото на преносливост на личните податоци повеќе не може да се остварува.

8. Автоматско одлучување

Сите собрани лични податоци нема да бидат предмет на автоматизиран процес на одлучување, вклучително и профилирање, што може да произведе правни ефекти за лицето или што може значително да влијае на него.

9. Вашите права

Корисниците можат да остваруваат одредени права во врска со Личните податоци кои ги обработува Сопственикот. Конкретно, Корисникот има право на:

 • повлечете согласност во секое време;
 • приговарајте на обработката на вашите лични податоци;
 • пристап до вашите лични податоци;
 • потврди и побара исправка;
 • добие ограничување на третманот;
 • да добијат откажување на нивните лични податоци;
 • да ги добијат нивните лични податоци или да ги пренесат на друг имател;
 • поднесете жалба до Надзорниот орган за заштита на личните податоци и/или преземете правни мерки.

За да ги остварат своите права, корисниците можат да упатат барање до деталите за контакт на Сопственикот наведени во овој документ. Барањата се поднесуваат бесплатно и ги обработува контролорот на податоци што е можно поскоро, во секој случај во рок од 30 дена.