Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του GDPR 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») είναι η ενημέρωση των Χρηστών σχετικά με προσωπικά δεδομένα, νοούμενα ως οποιαδήποτε πληροφορία που επιτρέπει την ταυτοποίηση φυσικού προσώπου (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»), που συλλέγονται από τον ιστότοπο www.w-loss-website.com (εφεξής «Εφαρμογή»).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να τροποποιήσει ή απλώς να ενημερώσει, εν όλω ή εν μέρει, αυτές τις πληροφορίες ενημερώνοντας τους Χρήστες. Οι αλλαγές και οι ενημερώσεις θα είναι δεσμευτικές μόλις αναρτηθούν στην Εφαρμογή. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης καλείται να διαβάζει την Πολιτική Απορρήτου κάθε φορά που έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή.

Σε περίπτωση μη αποδοχής των αλλαγών που έγιναν στην Πολιτική Απορρήτου, ο Χρήστης υποχρεούται να διακόψει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής και μπορεί να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να αφαιρέσει τα Προσωπικά του Δεδομένα.

1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την Εφαρμογή

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων συλλέγει τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων:

Α. Δεδομένα και περιεχόμενο που αποκτώνται αυτόματα κατά τη χρήση της Εφαρμογής:

Τεχνικά δεδομένα: τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής ενδέχεται να αποκτήσουν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα των οποίων η μετάδοση εμπίπτει στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με αναγνωρισμένους Χρήστες, αλλά οι οποίες από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με Δεδομένα που κατέχονται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την αναγνώριση των Χρηστών. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που συνδέονται με την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις σε URI (Uniform Resource Identifier) ​​σημείωση των πόρων που ζητήθηκαν, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος σε ο διακομιστής, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε κ.λπ.

Β. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών:

Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies, web beacons, μοναδικά αναγνωριστικά και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων σε σελίδες, συνδέσμους επίσκεψης και άλλες ενέργειες που εκτελούνται κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Απομνημονεύονται για να επαναμεταδοθούν στην επόμενη επίσκεψη από τον ίδιο Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να δει την πλήρη Πολιτική Cookie στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://www.w-loss-website.com/cookie-policy/

2. Σκοπός

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση συμβατικών και προσυμβατικών υποχρεώσεων και για νομικές υποχρεώσεις καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αρχειοθέτηση, φιλοξενία και διαχείριση υποδομής υποστήριξης: για τη διαχείριση της τεχνικής υποδομής για την αρχειοθέτηση των δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται στην SiteGround Spain SL,  https://it.siteground.com/terms.htm

Στατιστικά στοιχεία μόνο με ανώνυμα δεδομένα: για τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων με βάση συγκεντρωτικά δεδομένα ή δεδομένα που δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται στην Google LLC,  https://policies.google.com/privacy ;

Παρακολούθηση, ανάλυση και παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη: για παρακολούθηση και ανάλυση του τρόπου συμπεριφοράς του χρήστη στην Εφαρμογή. Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται στην Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

Στόχευση διαφήμισης και επαναληπτικού μάρκετινγκ: για εμφάνιση διαφημίσεων πιο σχετικές με εσάς με βάση τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις περιήγησής σας. Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται στην Google LLC  https://policies.google.com/privacy ;

3. Μέθοδοι επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική αυστηρά σχετική με τους σκοπούς που υποδεικνύονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υποκείμενα που εμπλέκονται στην οργάνωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί επίσης να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα (όπως, για παράδειγμα, διαχείριση προσωπικού, υπάλληλοι του χώρου πωλήσεων, διαχειριστές συστημάτων κ.λπ.) ή εξωτερικά θέματα (όπως εταιρείες πληροφορικής, προμηθευτές υπηρεσιών, ταχυδρομικών εταιρειών, παρόχων φιλοξενίας κ.λπ.). Όταν είναι απαραίτητο, αυτά τα υποκείμενα μπορούν να διοριστούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών όποτε είναι απαραίτητο και θα υποχρεούνται συμβατικά να διατηρούν εμπιστευτικά τα Προσωπικά Δεδομένα.

4. Νομική βάση της θεραπείας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σχετίζονται με τον Χρήστη βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • τη συγκατάθεση που δόθηκε από τον Χρήστη για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με τον χρήστη ή/και για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
 • η μεταχείριση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση των δημοσίων εξουσιών που ανατίθενται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή τρίτων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη ζωτικού συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή τρίτων.

5. Τοποθέτηση

Τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

6. Μέτρα Ασφαλείας

Η Επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με μεθόδους και εργαλεία κατάλληλα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται και επιτρέπουν να αποδειχθεί ότι η Επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία αναφοράς.

7. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, για την εκτέλεση των εγγενών και συνεπακόλουθων αυτών υποχρεώσεων, για συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, καθώς και για αμυντικούς σκοπούς ιδίου ή τρίτων. . Εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής αρχής. Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν ή θα διατηρηθούν σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση του Χρήστη εντός 30 ημερών από τη λήξη της περιόδου διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το δικαίωμα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων δεν μπορούν πλέον να ασκηθούν.

8. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται δεν θα υπόκεινται σε καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία μπορεί να παράγει νομικά αποτελέσματα για το άτομο ή που μπορεί να το επηρεάσει σημαντικά.

9. Τα δικαιώματά σας

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Κάτοχος. Ειδικότερα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα:

 • να αποσύρει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή·
 • αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων·
 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·
 • επαληθεύστε και ζητήστε διόρθωση·
 • επιτύχει τον περιορισμό της θεραπείας·
 • να αποκτήσουν την ακύρωση των Προσωπικών Δεδομένων τους·
 • να λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα τους ή να τα μεταβιβάσει σε άλλον κάτοχο·
 • υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή/και κινηθείτε νομικά.

Για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οι χρήστες μπορούν να απευθύνουν ένα αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα αιτήματα υποβάλλονται δωρεάν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών.